Servizo de Coordinación da Xestión

Servizo de Coordinación da Xestión

Servizo de Coordinación da Xestión.

Funcións:

a) A coordinación da xestión económica e orzamentaria, as actividades de deseño e produción das publicacións oficiais da Dirección Xeral dos sistemas loxísticos de aprovi­sionamento e dos sistemas de comunicación interna da Dirección Xeral.

b) A coordinación e apoio no deseño dos programas de formación para o persoal da Dirección Xeral e aqueloutros aspectos da xestión de persoal, sen prexuízo das competen­cias atribuídas a outras unidades da Consellería.

c) A tramitación e xestión dos expedientes sancionadores en materia de seguridade alimentaria, sanidade ambiental, alcohol, tabaco ou outras comprendidas no ámbito de actuación da Dirección Xeral de Saúde Pública, sen prexuizo das competencias atribuídas a outras unidades da consellería.

d) En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.