Contido de Epidat 4.2

Contido de Epidat 4.2

O contido de Epidat 4 estruturouse en 19 módulos, dos cales 11 xa formaban parte da versión anterior. Con respecto a Xerarquización, duodécimo módulo de Epidat 3, os seus submódulos repartíronse entre dous módulos novos da versión 4: Índices de desenvolvemento ou privación e Medición de desigualdades en saúde.

Inicialmente programáronse 8 módulos cos que Epidat 4.0 saíu á luz; os restantes vanse ir incorporando progresivamente ata completar os 19 módulos da nova versión:

1. Análise descritiva
2. Depuración e imputación de datos
3. Mostraxe
4. Inferencia sobre parámetros
5. Tablas de continxencia
6. Concordancia e consistencia
7. Probas diagnósticas
8. Axustamento de taxas
9. Demografía
10. Estimación da mortalidade atribuida
11. Regresión loxística
12. Análise de supervivencia
13. Distribucións de probabilidade
14. Análise bayesiana
15. Meta-análise
16. Vixilancia en saúde pública
17. Índices de desenvolvemento ou privación
18. Medición de desigualdades en saúde
19. Métodos de avaliación económica

Contido detallado dos módulos xa incluídos en Epidat 4.12

1.- Análise descritiva

◾Táboas de frecuencias

◾Táboas de continxencia

◾Estatísticos descritivos

◾Correlación

◾Gráficos

    ◾Barras 
    ◾Sectores
    ◾Liñas
    ◾Dispersión
    ◾Histograma
    ◾Diagrama de caixas
    ◾Intervalos de confianza

 

3.- Mostraxe

◾Cálculo de tamaños de mostra

    ◾Intervalos de confianza
    ◾Contrastes de hipótese

◾Selección da mostra

    ◾Mostraxe simple aleatoria
    ◾Mostraxe sistemática
    ◾Mostraxe aleatoria estratificada
    ◾Mostraxe por conglomerados monoetápica
    ◾Mostraxe por conglomerados bietápica
    ◾Mostraxe por conglomerados monoetápica estratificada
    ◾Mostraxe por conglomerados bietápica estratificada

◾Asignación de suxeitos a tratamentos

◾Estimación con mostras complexas

 

4.- Inferencia sobre parámetros

◾Unha poboación

    ◾Media
    ◾Proporción
    ◾Percentís
    ◾Correlación
    ◾Taxa de incidencia
    ◾Índice de posición

◾Dúas poboacións

    ◾Medias independentes
    ◾Medias emparelladas
    ◾Proporcións independentes
    ◾Proporcións emparelladas
    ◾Taxas de incidencia

◾Comparación non paramétrica

    ◾Medias independentes
    ◾Medias emparelladas

◾Contraste de normalidade

 

6.- Concordancia e consistencia

◾Concordancia

    ◾Dous observadores
    ◾Tres ou máis observadores
    ◾Comparación de kappas
    ◾Coeficiente de correlación intraclase
    ◾Método de Bland y Altman

◾Consistencia

    ◾Alfa de Cronbach

 

8.- Axustamento de taxas

◾Método directo
◾Método indirecto

 

9.- Demografía

◾Pirámides e indicadores

   ◾Pirámides de poboación
   ◾Indicadores de estrutura
   ◾Indicadores de fecundidade

◾Táboas de mortalidade

◾Expectativas de saúde

◾Anos potenciais de vida perdidos

   ◾APVP e taxa bruta
   ◾Taxa de APVP axustada

◾Descomposición do cambio na esperanza de vida

◾Anos de esperanza de vida perdidos

   ◾Dun período
   ◾Comparación de dous períodos

 

10.- Estimación da mortalidade atribuída

◾Ao consumo de tabaco

    ◾Método dependente de prevalencia
    ◾Método independente de prevalencia

◾A outro factor de risco

    ◾Riscos dun estudo de cohortes
    ◾Riscos dun estudo de casos e controis

 

11.- Regresión loxística

◾Regresión loxística

 

13.- Distribucións de probabilidade

◾Cálculo de probabilidades

   ◾Distribucións discretas
   ◾Distribucións continuas

◾Xeración de distribucións

   ◾Distribucións discretas
   ◾Distribucións continuas

 

14.- Análise bayesiana

◾Teorema de Bayes

◾Odds ratio

◾Proporción

   ◾Unha poboación
   ◾Dúas poboacións

◾Media

   ◾Unha poboación
   ◾Dúas poboacións

◾Valoración de probas convencionais

 

17.- Índices de desenvolvemento ou privación

◾ Índice de desenvolvemento humano (IDH)
◾ Índice de desenvolvemento humano corrixido para desigualdade de xénero (IDHX)
◾ Índice de pobreza 1 (IP1)
◾ Índice de pobreza 2 (IP2)
◾ Índice de pobreza multidimensional (IPM)
◾ Índice de desenvolvemento da nenez (IDN)
◾ Índice de oportunidades na nenez (ION)

 

18.- Medición de desigualdades en saúde

◾Índices para categorías ordenadas

  ◾Índices baseados en comparacións dúas a dúas
  ◾Índices baseados no modelo de regresión
  ◾Índice de Gini e índice de concentración

◾Índices para categorías non ordenadas

  ◾Índices baseados en comparacións dúas a dúas
  ◾Índice de dispersión
  ◾Índices baseados na comparación de distribucións de probabilidade

◾Índices de efecto