Produtos de teleasistencia multiespecialidade

Produtos de teleasistencia multiespecialidade

  • Desenvolver un novo sistema de comunicación mediante terminais móviles entre especialistas de atención primara e hospitalaria, e entre diferentes especialistas hospitalarios.
  • Facilitar que cada médico poda acceder de forma inmediata e continua a unha rede de especialistas consultores independientemente de dónde exerza.