Contacto

Contacto

Servizo de Xestión Sociosanitaria
Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial
Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria
Servizo Galego de Saúde
Edificio Administrativo San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela
881 540 258