Benvida viaxeiras/os - Formulario de rexistro

Benvida viaxeiras/os - Formulario de rexistro

Rexistro de entrada en España

Benvida/o a Galicia!

Co obxectivo de protexer a súa saúde e a dos seus, dende a Xunta de Galicia puxéronse en marcha unha serie de medidas hixiénico sanitarias para a prevención da infección polo virus Sars-CoV-2.
Se non reside vostede en Galicia e non ten médico de cabeceira asignado, temos á súa disposición o teléfono 881 00 20 21 onde lle atenderemos sen custo para vostede no caso de presentar algunha sintomatoloxía relacionada coa COVID-19. Doutra banda, precisariamos información dos seus datos de contacto para poder asegurarlle as medidas de protección dende a súa chegada e remitirlle información para poder facer mais fácil a estancia con nos.
COMUNICACIÓN DATOS DE CONTACTO
Formulario 
Ten dispoñible, nesta mesma páxina, o enlace ao FORMULARIO a cubrir segundo o idioma (Ver sección FORMULARIO DE REXISTRO)
Quen ten que reencher o formulario sanitario?
As persoas, sexan residentes en Galicia ou non, que proveñan ou estiveran nos últimos catorce días en territorios de alta incidencia epidemiolóxica por COVID-19.
Esta referencia debe entenderse ao territorio dende o que se proveña ou no que se estivera no prazo dos catorce días anteriores á súa chegada a Galicia, non á posesión da nacionalidade deses países.
Esta comunicación deberá ser completada por cada un dos viaxeiros, que serán responsables de que a información subministrada sexa veraz e precisa. No caso de menores de idade, persoas dependentes ou incapacitadas, a declaración será cuberta polo seu titor, que se fará responsable da veracidade da información que se achega.
Que territorios se consideran de alta incidencia epidemiolóxica pola COVID-19?
Segundo a RESOLUCIÓN do 7 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.
Neste momento:
  • En calquera dos países do continente africano.
  • Nos seguintes países e territorios de América: Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, O Salvador, Paraguai, Venezuela, Haití e Xamaica.
  • Nos seguintes países e territorios de Asia: Bangladesh, India, Irán, Iraq, Líbano, Palestina, Filipinas, Afganistán, Bután, Brunei, Camboxa, Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Paquistán, Siria e Iemen.
  • Nos seguintes países de Europa: Dinamarca.
  • En todas as comunidades autónomas de España excepto: Andalucía.​
En que prazo?
Nun prazo máximo de 24 horas dende a súa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia, independentemente de que presente ou non síntomas compatibles coa COVID-19.
Persoas en tránsito continuado e outros supostos
Aquelas persoas que por motivos laborais ou similares leven a cabo un tránsito continuado entre Galicia e algún territorio dos incluídos entre os que precisan realizar comunicación obrigatoria, por exemplo, persoas que residen en Galicia e traballan en Portugal, poderán facer a declaración unha soa vez deixando sen cubrir a data de saída de Galicia e recollendo como data de entrada aquela na que se inicie este tránsito continuado. Non obstante no caso de que o desprazamento sexa a territorios ou países distintos, si deberán levar a cabo unha comunicación con cada desprazamento a distintos territorios.
No caso das persoas que realicen actividades de transporte de mercadorías ou de viaxeiros ou outras actividades similares e que teñan o seu domicilio habitual en Galicia, consideraranse, do mesmo xeito, como persoas en tránsito continuado polo que poderán realizar a declaración unha soa vez, deixando sen cubrir a data de saída de Galicia, sempre que se recollan na mesma os distintos territorios que teñan como destino ou como orixe fóra desta Comunidade. No suposto de estancias en territorios distintos dos incluídos como habituais na súa comunicación, e que se atopen entre os que precisen comunicación obrigatoria, deberá realizarse unha nova comunicación adicional. Como data de entrada recollerase aquela na que se inicie este tránsito continuado.
As persoas que realicen actividades de transporte de mercadorías ou de viaxeiros ou outras actividades similares e non teñan o seu domicilio habitual en Galicia, consideraranse, do mesmo xeito, como persoas en tránsito continuado polo que poderán realizar a declaración unha soa vez, deixando sen cubrir a data de saída de Galicia sempre que se recollan na mesma os distintos territorios que, estando incluídos na lista dos que precisan comunicación obrigatoria, sexan a orixe dos seus desprazamentos a esta Comunidade. Con todo, no caso de que nos 14 días anteriores a un desprazamento a Galicia teñan estancia en territorios de comunidades ou países distintos dos comunica​dos, deberán levar a cabo unha comunicación adicional recollendo eses territorios non habituais. Como data de entrada recollerase aquela na que se inicie este tránsito continuado.
Se a estancia na Comunidade Autónoma de Galicia prodúcese por ou en varias localidades, os datos de localidade de estancia referiranse a aquela onde se pase a noite. No caso de que se faga noite en varias localidades da C. Autónoma, indicarase o lugar onde se pase un maior número de noites ou, na súa falta, o primeiro lugar onde se faga noite ou se teña por primeiro destino.
As persoas que estean unicamente en tránsito pola Comunidade Autónoma, cunha orixe e un destino fóra da mesma, sen facer noite nela e sen realizar na mesma máis actividades que as propias asociadas ao devandito tránsito, non precisan cubrir esta comunicación.
As persoas que residen en Galicia e que volvan dunha estancia nun territorio dos incluídos entre os que precisan realizar comunicación obrigatoria, deixarán sen cubrir a data de saída de Galicia.
Como podería facer se non podo acceder á cobertura deste formulario?
No caso das persoas que non poidan levar a cabo a cobertura de devandita comunicación a través do formulario que se xunta nesta páxina web, poderán poñerse en contacto, dentro do prazo indicado, co teléfono 881 00 20 21 para a súa cobertura.
Que debo facer se teño síntomas compatibles coa COVID-19?
Calquera persoa que se atope na Comunidade Autónoma de Galicia e que experimente algún dos síntomas máis comúns compatibles coa COVID-19 tales como febre, calafríos, tose, sensación de falta de aire, diminución do olfacto e do gusto, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómitos, deberá permanecer no seu domicilio e comunicalo ao Servizo Galego de Saúde coa maior brevidade.
As persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia deberán poñerse en contacto con seu médico de cabeceira, a través dunha consulta telefónica, para que este poida determinar o que proceda.
As persoas non residentes na Comunidade Autónoma de Galicia deberán poñerse en contacto co teléfono 881 00 20 21 a través do que recibirán as indicacións para poder iniciar o procedemento e o acceso ás probas diagnósticas e, no seu caso, ao tratamento que os profesionais do Servizo Galego de Saúde consideren pertinente.
En caso de existir persoas conviventes no domicilio ou lugar de aloxamento, deberá evitar o contacto con eles e, se é posible, usar unha habitación de forma exclusiva ata recibir instrucións do servizo sanitario.

Acceso ao servizo de videointerpretación 
Teléfono COVID-19