Protocolo de adhesión ao PGV

Protocolo de adhesión ao PGV

Protocolo que ten como obxecto regular as bases xerais do procedemento de adhesión ao Programa galego de vacinacións (PGV) para a subministración de vacinas a centros e servizos sanitarios, públicos ou privados, de calquera clase ou natureza, situados na comunidade autónoma, e non incluídos na rede do Servizo Galego de Saúde.