Matadoiros

Matadoiros

Os establecementos para o sacrificio de animais contan coa presenza diaria de veterinarios oficiais co fin de verificar que o operador comercial cumpre de maneira eficaz coas obrigacións que se establecen nos regulamentos do paquete de hixiene e en especial o relativo aos controis oficiais que se detallan nos Regulamentos (CE) nº 853/2004 e 854/2004.

 

Nestes Regulamentos priman os criterios de seguridade e por elo desenvólvense programas de aseguramento da calidade alimentaria co fin de garantir de maneira eficaz a salubridade e hixiene das carnes con destino ao consumo humano e salvagardar a sanidade e o benestar animal.