A Subdirección Xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables

A Subdirección Xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables

A SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROGRAMAS DE FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES

Correspóndelle a aplicación e a execución das directrices da dirección xeral en mate­ria de fomento de estilos de vida saudable e a coordinación das actividades de promoción e educación para a saúde.

Igualmente lle corresponden as seguintes funcións:

a) A planificación, programación e xestión das actividades dos programas de cribado poboacional de determinados problemas de saúde individual.

b) As actuacións en materia de drogodependencias e as que se asignan ao Comisiona­do do Plan de Galicia sobre Drogas no Decreto 254/1997, do 10 de setembro, en cuestións relacionadas coa prevención. 

c) En xeral, todas aquelas funcións que dentro do seu ámbito lle sexan asignadas.

Para o cumprimento das súas funcións conta, con nivel orgánico de servizo, coas seguintes unidades:

 

Servizo de Estilos de Vida Saudables e Educación para a Saúde.

Funcións:

a) A planificación, programación e a xestión das actividades dos programas de pro­moción de estilos de vida saudables e a difusión da información sobre os mencionados programas.

b) A planificación, programación e a xestión das actividades de prevención e control das enfermidades non transmisibles e a difusión da información sobre elas.

c) En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.

 

Servizo de Programas Poboacionais de Cribado.

Funcións:

a) A planificación, a programación e a xestión das actividades dos programas poboacionais de cribado e a difusión de información sobre estas.

b) O estudo e deseño de propostas sobre novos programas de cribado poboacional.

c) En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.

 

Servizo de Prevención de Condutas Adictivas.

Funcións:

a) Elaboración, planificación e coordinación das actividades de prevención e control de trastornos adictivos.

b) A planificación e coordinación das actividades de prevención previstas na normativa re­ferente ao consumo de tabaco, así como de todas aquelas actividades que así o requiran.

c) En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.