Tecnico Superior e Técnico especialista en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Tecnico Superior e Técnico especialista en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Resolución do 25 setembro de 2015 da xerencia de xestión integrada de Pontevedra e o Salnes, pola que se convocan probas selectivas de carácter teórico para a cobertura de dous postos de técnico superior e técnico especialista en sistemas e tecnoloxías da información , mediante vínculo de substitución de titular con dereito a reserva de praza

Publicación: 07/10/2015
Prazas: 2