OPE 2022-Lei de estabilización

OPE 2022-Lei de estabilización

INFORMACIÓN DOS PROCESOS SELECTIVOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA
Información das convocatorias dos procesos selectivos derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.
O Diario Oficial de Galicia publicou os días 4 e 5 de xaneiro as resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde coas convocatorias dos procesos selectivos polos sistemas de concurso-oposición e concurso de méritos para o acceso a condición de persoal estatutario fixo de 105 categorías de persoal estatutario.
CONCURSO OPOSICIÓN:
O día 04/01/2023 publicáronse no Diario Oficial de Galicia as convocatorias do concurso-oposición de 55 categorías de persoal estatutario.
Os méritos a valorar serán os causados ata o 03/01/2023.
Categoría de ENFERMERÍA:
 Os méritos a valorar serán os causados ata o 23/03/2022 (día anterior á publicación da convocatoria).
Baremación provisional da categoría de enfermeiro/a
RESOLUCIÓN do 10 de junio xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado pola Resolución do 15 de marzo de 2022. (DOG n.º 118, do 19 de xuño)
Prazo de presentación de reclamacións: do 20 de xuño ao 3 de xullo de 2024.
Diversas categorías de persoal licenciado sanitario:
RESOLUCIÓNS do 6 de xuño de 2024, (DOG núm. 114, 13 de xuño) da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario.
Diversas categorías de persoal sanitario non facultativo:
RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2024, (DOG núm. 114, 13 de xuño) da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario.
Diversas categorías de persoal de xestión e servizos:
RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2024, (DOG núm. 114, 13 de xuño) da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario.
 
CONCURSO DE MÉRITOS:
O día 05/01/2023 publicáronse no Diario Oficial de Galicia as convocatorias do concurso de méritos de 97 categorías de persoal estatutario.
Os méritos a valorar serán os causados ata o 04/01/2023.
Baremación provisional de diversas categorías de persoal estatutario.
 

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter definitivo as persoas aspirantes admitidas e excluídas nas convocatorias excepcionais do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, e se publican as puntuacións provisionais para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario (DOG n.º 119, do 20 de xuño).

Prazo de presentación de reclamacións: do 21 de xuño ao 4 de xullo de 2024.

Persoal de servizos xerais e Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría:
 
RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2024 pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, e se inicia o prazo para a elección telemática de destino.
Publicación na web da listaxe informativa de adxudicación de destinos
 

Categorías de persoal investigador

 

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2024, (DOG núm. 128, 3 de xullo) da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas nas convocatorias excepcionais do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso nas categorías de persoal de investigación e se publican as datas de realización da fase de entrevista 

Lugar, data e hora de inicio fase de entrevistas: ACIS na sala 3 do 1º andar, os días 11 e 17 de xullo de 2024. Hora de inicio: 9.00 horas.