Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras cambio de distrito por motivos de conciliación da vida familiar e laboral

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras cambio de distrito por motivos de conciliación da vida familiar e laboral

Só con efectos para a Quenda Libre (xunto coa relación de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais).
 
Data de efectos: 30 de xullo de 2019.