Obxectivos do proxecto H2050

Obxectivos do proxecto H2050

O proxecto ten como resultado final a demostración física a escala das instalacións do hospital do futuro que se realizou fisicamente na nova área do Complexo Hospitalario de Ourense, pertencente ao Servizo Galego de Saúde. A concepción do deseño realizouse sen perder de vista un novo modelo funcional centrado no paciente, baseado nun enfoque de asistencia aberta e participativa.
O H2050 facilita a implantación deste modelo e poñerá á súa disposición recursos tecnolóxicos de carácter innovador que faciliten unha xestión máis eficiente e segura dos servizos, das actuacións dos profesionais sanitarios e dos recursos naturais.
O H2050 é respectuoso co medio ambiente, empregando enerxías limpas, desenvolvendo así o novo modelo de Hospital Autosostenible. Ademais a nova área de hospitalización experimental constitúese en base ás mellores e máis novas prácticas da arquitectura bioclimática, converténdose en si mesmo, nun edificio de consumo enerxético mínimo e que aproveite ao máximo os recursos naturais.
  • O hospital do futuro será un hospital seguro. A seguridade do paciente, compoñente clave da calidade asistencial, adquiriu gran relevancia nos últimos anos tanto para os pacientes e as súas familias, que desexan sentirse seguros e confiados cos coidados sanitarios recibidos, como para os xestores e profesionais, que desexan ofrecer unha asistencia sanitaria segura, efectiva e eficiente.
  • O hospital do futuro será un hospital verde. Incluirá programas de uso eficiente de auga e enerxía, xestión integral de residuos sólidos e líquidos e manexo adecuado de sustancias químicas entre outros, ademais do cumprimento da normativa ambiental e sanitaria vixente. Será referente en aplicación de estratexias de produción máis limpas, mellorando desempéñoo ambiental na prestación dos servizos de saúde, que redundan en beneficios económicos e ambientais inmediatos.
  • O hospital del futuro será un hospital sustentable e eficiente. Implica integralo nunha contorna sobre o que impacta, nútrese e abastécese, e ter en conta estas relacións, coma se dun ecosistema tratásese. Os beneficios deste enfoque sustentable percibiranse nos distintos ámbitos: redución de riscos ambientais e ocupacionais, educación ambiental, seguridade e saúde, calidade na atención ao paciente, redución de custos, redución do consumo de enerxía, mellora da loxística e da produtividade.
  • O hospital do futuro será, finalmente, un hospital aberto ao uso racional e evaluador das novas tecnoloxías. Un punto de encontro, un espazo de innovación onde converxen todos os actores ao redor dos usuarios. Os Hospitais serán a porta de entrada e o lugar onde moitas tecnoloxías sanitarias e non sanitarias consolídanse, asumindo a responsabilidade fundamental da súa incorporación no Sistema Nacional de Saúde.