Sistema de Seguridade do Paciente e Xestión de Riscos Sanitarios do Modelo Corporativo de Xestión Integrada da Calidade do Servizo Galego de Saúde

Sistema de Seguridade do Paciente e Xestión de Riscos Sanitarios do Modelo Corporativo de Xestión Integrada da Calidade do Servizo Galego de Saúde

A seguridade do paciente é un obxectivo consolidado e común a todos os sistemas de atención sanitaria e unha dimensión clave da calidade asistencial que se ha de impulsar dende as institucións públicas, organizacións e sociedades científicas.

INTRODUCIÓN

Na actualidade, a seguridade dos pacientes durante procésoo de atención en saúde alcanzou unha relevancia prioritaria, determinando a necesidade urxente de garantir que as súas necesidades de saúde sexan satisfeitas nas mellores condicións posibles, sen verse complicada por eventos adversos acontecidos durante procésoo da atención. Conseguir unha atención segura e de calidade lógrase identificando e xeneralizando as boas prácticas que minimizan os eventos adversos.

Desde o ano 2010 vén realizando o seguimento e a avaliación dunha serie de indicadores de seguridade de pacientes que nos permitiu coñecer a realidade dos nosos centros nesta dimensión, comparar os resultados e logros entre os diferentes centros, darllos a coñecer aos equipos directivos e responsables de calidade destes, propoñer e implantar medidas de mellora.

Pomoveuse a utilización de benchmarking como ferramenta de comparación, comunicación das mellores prácticas co fin de potenciar a comunicación e a participación dos traballadores.

ESTRUTURA

Este modelo estrutúrase en 14 liñas estratéxicas que desenvolven diferentes obxectivos para mellorar a seguridade dos pacientes. Os obxectivos estrutúranse en criterios de calidade e estes levan asociados os indicadores de seguimento necesarios para garantir que se cumplen cada un deles.