Rexistro

Rexistro

Rexistro 
A recollida sistemática e homoxénea de información é de grande importancia para a realización de controis internos orientados a avaliar o cumprimento e a efectividade do protocolo a través de indicadores de calidade. Así mesmo, facilita a planificación organizacional ao permitir establecer comparacións entre as diferentes áreas sanitarias e enfocar os recursos e obxectivos do sistema en función dos resultados obtidos.
 
Debido a todo o anterior, disporase dun rexistro de sepse a nivel autonómico de contido básico e homoxéneo onde cada centro hospitalario cubrirá os campos deseñados para tal efecto.
 
O rexistro deberá incluír todos os pacientes do hospital con código sepse activado, confírmese ou non a sepse, e os pacientes con sepse ingresados en UCI/Reanimación (con ou sen activación do código sepse).
 
Para realizar o rexistro utilizarase o aplicativo informático Vixia, no cal se incluirán de xeito automático as variables demográficas e os datos administrativos correspondentes ao ingreso dos casos que hai que rexistrar.
 
O equipo código sepse de cada centro hospitalario será o responsable de cubrir correctamente o rexistro.
 
Contido do rexistro
 • Rexistro de pacientes:
  • Pacientes con código sepse activado: engádense automaticamente ao rexistro os seguintes datos:
   • Lugar de activación: triaxe, S. de Urxencias ou planta de hospitalización.
   • Data e hora de triaxe (se activación en triaxe).
   • Data e hora de activación (se activación no S. de Urxencias ou planta de hospitalización).
   • Data e hora de desactivación (en caso de descartar sepse): valor SOFA.
  • Pacientes con sepse en UCI/Reanimación: débense engadir ao rexistro de xeito manual os seguintes datos:
   • Data e hora do diagnóstico de sepse (da obtención do SOFA ≥ 2).
   • Procedencia do paciente (triaxe, S. de Urxencias, planta de hospitalización).
 • Variables incluídas no rexistro:
  • Infección:
   • Foco de infección.
   • Orixe da infección: comunitaria/relacionada coa asistencia sanitaria.
  • SOFA:
   • Valor SOFA que confirma o diagnóstico de sepse.
   • Data e hora da obtención do SOFA ≥ 2.
   • Peor valor SOFA obtido nas primeiras 24 horas: valor numérico; data e hora da obtención do dato.
  • Diagnóstico de choque (TA > 90 mmHg, necesidade de aminas e lactato sérico > 2 mmol/l):
   • Existencia de choque: si/non.
   • Data e hora do diagnóstico de choque.
  • Existencia de hipoperfusión secundaria a sepse: si/non.
  • Hemocultivos:
   • Data e hora de extracción de hemocultivos.
   • Resultados dos hemocultivos.
  • Determinación de lactato sérico:
   • Valor da primeira determinación.
   • Data hora da primeira determinación.
   • Peor valor obtido nas primeiras 24 horas.
   • Data e hora da obtención do peor valor.
  • Administración de antibióticos:
   • Data e hora da administración de antibióticos.
   • Administración do antibiótico axeitado: si/non.
  • En caso de precisar reanimación, rexistrarase o volume de fluídos (en ml) administrado nas 3 primeiras horas.
  • Se precisa control do foco infeccioso, rexistrarase a data e a hora do control.
  • Administración de drogas vasoactivas:
   • Noradrenalina: si/non.
   • Dopamina: si/non.
   • Dobutamina: si/non.
   • Vasopresina: si/non.
  • En caso de ingreso en UCI/Reanimación, rexistrarase:
   • Data e hora de ingreso.
   • Necesidade de ventilación mecánica: si/non.
   • Existencia de síndrome de distrés respiratorio: si/non.
   • Necesidade de diálise: si/non.
   • Necesidade de oxixenación de membrana extracorpórea (ECMO): si/non.
   • Data e hora de alta do servizo.
  • Data e hora da alta hospitalaria.
  • En caso de falecemento do paciente, rexistrarase a data e a hora.