PLAN DE SAÚDE MENTAL DE GALICIA POSCOVID-19 PERIODO 2020- 2024

PLAN DE SAÚDE MENTAL DE GALICIA POSCOVID-19 PERIODO 2020- 2024

dia_suicidio_2020.jpg
A saúde mental é algo máis que a ausencia de trastornos mentais: Saúde Mental é un estado completo de benestar físico, mental e social, no que as persoas poden acadar os seus obxectivos e son capaces de facer fronte o estrés da vida, traballar de xeito frutífero e contribuír a súa comunidade. A saúde mental é unha materia de interese para todos e non só para aqueles afectados por un trastorno mental.
 
Os cambios sociais rápidos, as condicións de traballo estresantes, a discriminación de xénero, a exclusión social, os estilos de vida pouco saudables, o baixo nivel educativo, a violencia e a mala saúde física son factores de risco para o desenvolvemento de trastornos mentais. Tamén hai factores da personalidade e psicolóxicos así como condicionantes biolóxicos e xenéticos que fan que unhas persoas sexan máis vulnerables que outras a padecer un trastorno mental. Pero o máis importante é que existen estratexias e intervencións intersectoriais eficaces e rendibles de promoción, protección e restablecemento da saúde mental.
 
Tomando como referencia o Plan de Acción sobre salud mental 2013-2020 da OMS, o Plan de Saúde Mental de Galicia posCOVID19 susténtase en nove principios básicos, cinco eixos e 98 proxectos, para cuxa consecución se propoñen actuacións avaliables a través de indicadores específicos. Para elaboralo elixiuse unha metodoloxía que permitise integrar a visión do maior número de actores posibles e así poder coñecer as necesidades dos diferentes axentes implicados na saúde mental. As actuacións recollidas no plan están dirixidas a mellorar a asistencia sanitaria, incrementar a autonomía dos/das pacientes, garantindo que sexan acordes aos seus dereitos e necesidades e promovendo a recuperación.
Vulnerabilidade a trastornos de saúde mental e COVID 19
O Grupo de referencia para Saúde Mental e Apoio Psicosocial en Emerxencias Humanitarias e Catástrofes: IASC (Nacións Unidas) establece que en situacións de crise os enfoques desde a saúde mental deben evolucionar e adaptarse ás necesidades da poboación e aos diferentes momentos, potenciando a coordinación multinivel, avaliando os recursos dispoñibles e establecendo claramente os mecanismos de derivación entre recursos.
 
A OMS destaca como grupos de maior vulnerabilidade para os efectos psicosociais da pandemia por COVID 19 ás persoas enfermas, aos que perderon a seres queridos, aos/as profesionais sanitarios/as e os/as anciáns/anciás e as persoas con problemas de saúde mental . Estes grupos tamén foron destacados como máis vulnerables para os efectos psicosociais da pandemia por COVID 19 e son sobre os que os sistemas de saúde ademais de proporcionar atención médica deben realizar unha monitorización das necesidades psicosociais das persoas.
 
Este plan priorizará a realización de proxectos dirixidos a diminuír o impacto do COVID 19 na saúde mental e no benestar emocional das persoas. Para iso, vaise reforzar o número de profesionais nos dispositivos asistenciais do Sergas para desenvolver programas específicos orientados a atención ao trauma, ao dó e a depresión. Tamén se vai ter en conta a atención aos maiores e persoas ingresadas en centros sociosanitarios, así como favorecer a teleasistencia como ferramenta de reforzo das consultas presenciais, o apoio aos/as profesionais sanitarios/as de primeira liña de acción fronte ao COVID-19, e o fortalecemento dos programas de prevención do suicidio.