Documentación a presentar pola persoa usuaria

Documentación a presentar pola persoa usuaria

Documentación a presentar pola persoa usuaria
 • Solicitude do reintegro de gasto asinada pola persoa usuaria ou a persoa representante legal (debidamente acreditada), na que conste o NIF da persoa receptora da prestación e o IBAN da conta bancaria.
 • Folla de prescrición ortoprotésica realizada polo persoal facultativo do Servizo Galego de Saúde.
 • Copia da ficha técnica do produto dispensado polo establecemento sanitario.
 • Factura orixinal da adquisición do material ortoprotésico na que conste de forma expresa e clara o produto dispensado, o código que segundo o catálogo lle corresponde, o importe aboado e a data efectiva de adquisición.
 •  Documento de cesión de crédito (endoso), no seu caso.
 •  Copia do informe médico para recambio, no seu caso.
 •  Copia do protocolo de prescrición, no seu caso.
 •  No caso de prescrición de caixa de control ou mando para cadeira eléctrica: ficha técnica do produto prescrito e ficha técnica da correspondente cadeira eléctrica.
 • Copia da resolución da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica nos supostos nos que sexa necesaria a súa autorización previa.
Documentación para o procedemento de autorización previa de reparación:
 • Copia da folla de prescrición.
 • Orzamento da reparación.
Documentación para o procedemento de autorización previa de mellora:
 • Copia da folla de prescrición.
 • Ficha técnica do produto prescrito.
 • Ficha técnica del producto solicitado