Órganos periféricos de dirección

Órganos periféricos de dirección

As áreas sanitarias e os distritos sanitarios
 
De conformidade co establecido no Decreto 134/2019, do 10 de outubro, as áreas sanitaris e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, son as estruturas organizativas sen personalidade xurídica integradas na estrutura periférica do Servizo Galego de Saúde.
As´áreas sanitaris, equivalentes ás áreas de saúde previstas na lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, son estruturas organizativas sen personalidade xurídica que xestionan, con autonomía funcional e de forma integrada, a xestión dos centros, recursos sanitarios, prestacións e programas de atención sanitaria, tano do nivel de atención primaria como hospitalaria, así como a coordinación sociosanitaria e de promoción e protección da saúde, no seu respectivo ámbito competencial.
Os distritos sanitarios son divisións territoriais das áreas sanitarias que constiúen o marco de referencia para a coordinación dos dispositivos de atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria.