Órganos de coordinación e asesoramento

Órganos de coordinación e asesoramento

Consello Asesor Técnico

O Consello Asesor Técnico é o órgano colexiado encargado do asesoramento técnico no ámbito do Servizo Galego de Saúde. A súa composición, funcións e réxime xurídico regularanse por medio dunha orde da persoa titular da Consellería con competencias en materia de sanidade.
Consello Asesor de Pacientes
O Consello Asesor de Pacientes é o órgano de asesoramento do Servizo Galego de Saúde que ten como finalidade a mellora da seguridade dos pacientes, familiares e coidadores, fomentando os niveis de participación e facilitando aos pacientes a información necesaria para a toma de decisións, nos termos expresados na Orde da Consellería de Sanidade do 22 de agosto de 2011.