Accesibilidade

Accesibilidade

 

Estado actual de accesibilidade

O sitio web da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde ten o compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contidos a todos os cidadáns (independentemente de ter unha discapacidade, da idade ou de acceder á web dende tecnoloxías pouco convencionais) en cumprimento do disposto pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, para os sitios web das Administracións Públicas.

Non só a accesibilidade é de interese para as persoas con discapacidade pois unha web accesible pénsase e créase para o maior número de usuarios posible, minimizando os tempos de carga, facilitando a súa navegabilidad e potenciando a información.

O sitio web adaptouse en base ás pautas de accesibilidade aos contidos proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative) organismo creado pola W3C (World Wide Web Consortium), para informar, investigar e fomentar o traballo na accesibilidade Web. A WAI establece tres niveles de accesibilidade, 'A', dobre 'A' e triplo 'A', conseguindo cada nivel o cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios. O sitio web da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde cumpre o nivel dobre 'A' de accesibilidade.

Como excepción ao cumprimento das pautas de prioridade 1, existen algunhas funcionalidades do sitio web, así como algunhas seccións de información. Isto é debido ben á utilización de código Javascript complexo, ben a que é información xerada por sistemas de xestión internos creados mesmo antes da existencia do WAI.
 

Funcionalidades

Algunhas das funcionalidades implementadas na plataforma web da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde para permitirche acceder a todos os contidos da web con maior facilidade son::

 • As características visuais do portal (tipo de letra, cor de fonte e fondo, etc.) defínense mediante a folla de estilos para que o usuario poida axustar o texto ás súas preferencias
 • Os tamaños das fontes definíronse con unidades relativas para que se poida ampliar ou diminuír o tamaño da fonte dende as opcións do navegador
 • Se un usuario accede a www.sergas.es ou www.sergas.gal cun navegador que non soporta folla de estilos, non supoñerá unha dificultade, xa que de igual maneira pódese acceder a todos os contidos coa CSS desactivada
 • As páxinas teñen unha estrutura clara tanto para o usuario que pode ver todo o contido, como para o que le a información cun lector de pantalla, usuarios que desactivan a folla de estilos, etc. Baixo este obxectivo, definíronse mediante o código HTML os encabezados de sección, as listas e todos os elementos que axudan á comprensión xeral do sitio web
 • O código HTML e CSS empregado axústase ás gramáticas formais para garantir a correcta visualización dos contidos en distintos navegadores
 • O sitio web está deseñado para que os usuarios poidan realizar unha navegación no alto contraste que permite distinguir entre unha ligazón e texto que non o é. Fóra de todas aquelas ligazóns que poidan ser deducidos polo contexto (menús, listas, etc.)
 • Inclúe textos descritivos no atributo 'ALT' para todas as imaxes de todas as páxinas
 • Nas táboas de datos identifícanse os encabezamientos de fila e columna
 • Nas táboas de datos que teñen dous ou máis niveis lóxicos de encabezamientos de fila ou columna, empréganse marcadores para asociar as celdas de encabezamento e as celdas de datos
 • Verificouse que as páxinas sexan usables cando se desconectan ou non se soportan os scripts, miniaplicacións ou outros obxectos de programación. Se isto non é posible, proporciónase información equivalente nunha páxina alternativa accesible

 

Tecnoloxía aplicada

WAI-AA.pngCumprimento das normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C (World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA). Pautas de Contido Accesible en Web 2.0 

 

 

CSS.pngA presentación baséase na Recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada, Nivel 3 (CSS3).

 

 

XHTML.pngEmpregouse o estándar recomendado en emprego de código HTML verificando as recomendacións XHTML 1.0 Transitional.

 

 

 

Suxestións e contacto

Se quere trasladarnos calquera suxestión, ou se ten dificultades no acceso aos contidos da páxinas que conforman a plataforma web da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde -especialmente con algúns documentos-, pode poñerse en contacto connosco por medio do seguinte formulario; a Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde comprométese, no seu caso, a facilitar estas informacións en formato accesible a quen o solicite.

 

Ligazóns de Interese

Se desexa obter máis información sobre Accesibilidade Web, facilitámoslle as seguintes ligazóns:

 • W3C, páxina web do Consorcio World Wide Web (W3C) formado por diferentes organizacións internacionais que traballan conxuntamente para desenvolver estándares Web.
 • WAI, grupo de traballo Web Accesibility Initiative, dentro de W3C, responsable do desenvolvemento das Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG) que guían a creación de páxinas web accesibles.
 • O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais das Administracións Públicas españolas.
 • Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
 • Lei 34/2002, do 11 de xullo de 2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico.
 • Lei 56/2007, do 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Información.
 • TAW, ferramenta desenvolvida pola Fundación CTIC e que permite realizar, de modo gratuíto, un Test de Accesibilidade Web. TAW analiza a accesibilidade de todos os elementos e páxinas que compoñen un sitio web.