A Secretaría Xeral Técnica

A Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica
Alberto Fuentes Losada
Secretario xeral técnico

Edificio Administrativo de San Lázaro
15781 Santiago de Compostela
Tel: 981542726/981542727; Fax: 881542728
Correo-e: secretaria.xeral@sergas.es