A Dirección Xeral de Saúde Pública

A Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública
Andrés Paz-Ares Rodríguez
Director xeral

Edificio Administrativo de San Lázaro
15781 Santiago de Compostela
Tel: 881542931; Fax: 881542970
Correo-e:saude.publica@sergas.es