Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Inicio


A Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (AVALIAT) é a unidade que asesora á Consellería de Sanidade sobre a contribución das tecnoloxías sanitarias á mellora do nivel de saúde da cidadanía galega.
Elabora os seus informes mediante unha sistemática específica, baseándose nunha análise exhaustiva da literatura científica, cunha metodoloxía que garante uns resultados rigorosos e fiables, tratando de evitar sesgos nas recomendacións propostas.

 


Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia
Edificio Administrativo San Lázaro · 15781 Santiago de Compostela
Telf.: 881 541 831 · Fax: 881 542 854 · e–mail: avalia-t@sergas.es · http://avalia-t.sergas.es

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia