Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Xefaturas territoriais da Coruña, Lugo e Ourense


As xefaturas territoriais da Coruña, Lugo e Ourense, á fronte das cales estará un xefe ou unha xefa territorial, exercerán as seguintes funcións:

 • A dirección e a xestión dos servizos da xefatura territorial e o exercicio da supervisión, coordinación e seguimento das súas actividades e, en particular, a información e atención ao cidadán, o rexistro e arquivamento e o réxime interior, asumindo a representatividade plena destes.
 • A dirección e coordinación do persoal da xefatura territorial da Consellería, sen prexuízo das competencias atribuídas a outros órganos.
 • A elaboración da proposta das dotacións orzamentarias da xefatura territorial que se incluirá no anteproxecto de orzamentos da Consellería; o coñecemento e a dirección da xestión económica e o control da execución dos créditos orzamentarios asignados; a coordinación, execución e control dos plans e programas de actuación da Consellería, tanto no ámbito da planificación e ordenación sanitaria, como de farmacia e saúde pública, e a recepción, tramitación e resolución, se for o caso, de cantas denuncias, queixas e reclamacións se produzan no seu ámbito competencial.
 • A incoación e tramitación dos expedientes sancionadores derivados da comisión de infraccións administrativas no ámbito das súas competencias, e a resolución daqueles que lle atribúa a normativa vixente, así como acordar a suspensión temporal do exercicio de actividades, a incautación ou a inmobilización de produtos, a intervención de medios e outras de carácter cautelar, no ámbito da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, da normativa de ordenación farmacéutica e das normas sectoriais que resulten de aplicación.
 • As funcións encomendadas en materia de tramitación e proposta polo Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia, e as tamén encomendadas polo Decreto 176/2001, do 12 de xullo, sobre creación, apertura e funcionamento dos servizos de farmacia e depósitos de medicamentos nas estruturas de atención primaria, así como as previstas pola Orde do 20 de novembro de 2001 pola que se establecen os requisitos e procedementos de autorización das boticas anexas.
 • As funcións que lle outorga o Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, e demais normativa en materia de centros, servizos e establecementos sanitarios; as funcións establecidas no Decreto 97/1998, do 20 de marzo, en relación coa publicidade sanitaria e as funcións establecidas no Decretos 245/2009, do 30 de abril, Decreto 87/1990, do 15 de febreiro e Decreto 88/1990, do 15 de febreiro.
 • En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.
Para o desenvolvemento das funcións atribuídas contarán coas seguintes unidades con nivel orgánico de servizo:
 • Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (Funcións):

  • A xestión da unidade provincial de tarxeta sanitaria, así como as funcións de planificación, ordenación e aseguramento sanitario, incluídas as relacionadas co aseguramento dos dereitos dos cidadáns que lle sexan encomendados.
  • A tramitación dos expedientes de autorización de instalacións, funcionamento, modificación e renovación dos centros, servizos e establecementos sanitarios, así como a xestión do rexistro dos seus profesionais de conformidade co establecido na normativa reguladora.
  • A tramitación da certificación técnico-sanitaria dos vehículos de transporte sanitario por estrada, de conformidade coa normativa vixente.
  • A tramitación e informe dos expedientes de solicitude de licenza de fabricación de produtos sanitarios a medida, a xestión da declaración de distribución e venda de produtos sanitarios; a tramitación da autorización de funcionamento, modificación e renovación de servizos e establecementos de farmacia, e dos depósitos de medicamentos, conforme a súa normativa reguladora, e a toma de posesión dos farmacéuticos de oficinas de farmacia.
  • A verificación da execución das medidas adoptadas pola Subdirección Xeral de Farmacia como consecuencia das alertas sobre riscos relacionados cos medicamentos ou produtos sanitarios nos centros, establecementos e servizos sanitarios, así como a tramitación da medicación estranxeira para pacientes ambulatorios.
  • A tramitación das denuncias sobre publicidade sanitaria.
  • En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.
 • Servizo de Xestión (Funcións):

  • A organización da execución de programas e o control previo do gasto derivado da execución dos programas que se lle encomenden á xefatura territorial e, en xeral, a xestión económica da xefatura territorial.
  • A elaboración e emisión de informes técnico-xurídicos de apoio á xefatura territorial, así como a iniciación e resolución dos expedientes sancionadores derivados da comisión de infraccións administrativas cuxa competencia corrresponda á xefatura territorial conforme a normativa vixente.
  • A xestión e habilitación do persoal da xefatura territorial.
  • As propostas de recoñecemento de interese sanitario para actos de carácter científico e, en xeral, aquelas que dentro do seu ámbito lle sexan asignadas.
 • Servizo de Alertas Epidemiolóxicas (Funcións):

  • A xestión e control de abrochos epidémicos, alertas e crises sanitarias e a coordinación e seguimento do Sistema de alerta epidemiolóxica.
  • A organización da execución das actividades do Plan de prevención e control das enfermidades transmisibles e do Programa galego de vacinacións.
  • A organización da execución de actividades de prevención e control de enfermidades non transmisibles e dos programas de promoción de estilos de vida saudables e de programas poboacionais de cribado; a coordinación e emisión de informes e avaliación dos programas e actividades encomendados, e, en xeral, aqueloutras que dentro do seu ámbito lle sexan asignadas.
 • Servizo de Control de Riscos Ambientais (Funcións):

  • A tramitación e supervisión do cumprimento das directrices en materia de control de riscos ambientais para a saúde.
  • A vixilancia e control do cumprimento das disposicións ditadas en materia de seguridade alimentaria e sanidade ambiental e a execución das inspeccións nestas materias.
  • A implantación de políticas de calidade nos servizos de inspección.
  • A proposta de incoación de expedientes sancionadores en materia de seguridade alimentaria e/ou de sanidade ambiental, así como a tramitación dos expedientes administrativos de centros, establecementos e servizos non sanitarios ou substancias distintas dos medicamentos.
  • A coordinación e emisión de informes e avaliación dos programas encomendados
  • En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.
 • Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Funcións):

  • O desenvolvemento dos plans e programas de inspección no ámbito de servizos sanitarios e territoriais.
  • A inspección, avaliación e control da xestión e asistencia sanitaria prestada en todo tipo de centros e servizos, dos concertos e autorizacións de uso sanitario e a asistencia sanitaria prestada por mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, e empresas colaboradoras; dos dispositivos de coordinación de urxencias e prestacións sanitarias complementarias, dos dispositivos de transporte sanitario, así como a realización de propostas de autorizacións de centros e servizos sanitarios, da prestación farmacéutica e control de medicamentos e produtos sanitarios e do sistema de farmacovixilancia.
  • A inspección e control dos medios de publicidade do medicamento; as auditorías de garantía de calidade en protección radiolóxica; as auditorías e inspeccións de normas de correcta fabricación de laboratorios farmacéuticos e as auditorías e inspeccións de boas prácticas de distribución dos almacéns farmacéuticos de distribución; a inspección e control sanitario da incapacidade laboral e a colaboración coas entidades xestoras en materia laboral, así como a participación no equipo de valoración de incapacidades.
  • A inspección e control dos medios de publicidade do medicamento; as auditorías de garantía de calidade en protección radiolóxica; as auditorías e inspeccións de normas de correcta fabricación de laboratorios farmacéuticos e as auditorías e inspeccións de boas prácticas de distribución dos almacéns farmacéuticos de distribución; a resolución das reclamacións previas en materia de seguridade social derivadas dos partes médicos de baixa, confirmación de baixa e alta, emitidos polo servizo público de saúde nos casos establecidos na lexislación de seguridade social, sen prexuízo das competencias das entidades xestoras; a inspección e control sanitario da incapacidade laboral e a colaboración coas entidades xestoras en materia laboral, así como a participación no equipo de valoración de incapacidades.
  • A ordenación de investigacións previas reservadas en procedementos sancionadores de centros, servizos ou establecementos sanitarios, así como en procedementos disciplinarios de persoal estatutario, coa obriga de comunicar o acordo á Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios; a instrución e proposta dos procedementos disciplinarios do persoal estatutario; a instrución e proposta dos procedementos sancionadores a establecementos farmacéuticos, e outros centros, servizos e establecementos sanitarios; a inspección e informe das actividades de investigación, así como da docencia pregraduada e posgraduada nos centros sanitarios e a realización dos informes preceptivos establecidos no Real decreto 1598/2004, do 2 de xullo, polo que se modifica o Regulamento xeral de condutores.
  • En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia