Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia


O Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia é o órgano superior de consulta e asesoramento da Consellería de Sanidade. Sen prexuízo do seu desenvolvemento regulamentario, a súa composición e funcións son os establecidos polo artigo 78 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia